logo-mark

Projectplan 5.1: Studievereniging i.d herzien als een merk

News | December 18, 2017
Inhoudsopgave
  1. Inleiding
  2. Onderzoek
    1. Het huidige karakter van Studievereniging i.d
    2. Communicatiekanalen
    3. Gewicht van de bekendheid
  3. Inputavond
  4. Wat nu?

1. Inleiding

Dit verslag werd geschreven door Eva, Laura en Fay – de verantwoordelijken voor projectplan 5.1 – om duidelijk te maken wat het huidige karakter is van Studievereniging i.d en wat het gewicht is van de bekendheid op dit moment.

We zullen beginnen met het uiteenzetten van de nuttige resultaten van de enquêtes. Het is een combinatie van de papieren enquête die we in het Engels en in het Nederlands hebben uitgedeeld in de IO Hal en de online enquête die we hebben doorgestuurd naar oud-bestuursleden en oud-commissieleden. Daarna gaan we kijken welke informatie we hebben vergaard bij de inputavond, deze is iets vager maar mensen hebben er langer en diepgaander over nagedacht. Als laatste maken we een overzicht van wat er allemaal is gezegd en wat nuttig is voor onze uitkomst. Op basis hiervan maken we een uitgebreide karakterschets van Studievereniging i.d voor de afgelopen en komende jaren.

Het doel van dit verslag is om jullie  in te lichten over de resultaten van ons onderzoek. Daarnaast willen we graag om jullie kritische blik vragen wat betreft conclusies en interpretaties van cijfers en antwoorden. Deze vertaalslag is redelijk subjectief en zeer lastig dus we zijn erg dankbaar dat jullie ons hiermee willen helpen.

2. Onderzoek

In dit hoofdstuk gaan we kijken naar het huidige karakter van Studievereniging i.d en haar huisstijl, de communicatiekanalen en het effect daarvan en als laatste naar het gewicht van de bekendheid.

De cijfers laten zien hoeveel mensen hebben deelgenomen aan dit onderzoek. In het totaal zijn er 161 mensen bevraagd over het karakter van Studievereniging i.d dus kunnen we dit onderzoek als geldig beschouwen. Als er in het vervolg van dit hoofdstuk nog betwijfelbare resultaten zijn zullen we deze opmerking maken.

Er zijn twee enquêtes verspreid voor onderzoek 1 en 2. De enquêtes kan je vinden in de bijlage. Ine grafieken en tekstuele resultaten die volgen in dit verslag wordt onderzoek 1 (de papieren enquête) aangeduid met de kleur oranje. Onderzoek 2 wordt aangeduid met de kleur blauw.

2.1 Het huidige karakter van Studievereniging i.d

We bekijken eerst de mening van mensen die niet bevooroordeeld zijn met kennis over de huidige studievereniging. Dit wil zeggen dat we het logo hebben nagebouwd en mensen over het karakter hebben bevraagd. Dit gebeurde allemaal in de papieren enquête, waar ik vanaf nu naar zal verwijzen als Onderzoek 1.

Je ziet dat de standard deviation redelijk hoog is dus de meningen over het uiterlijk van dit logo waren verdeeld. Wel kunnen we constateren dat mensen deze fictieve organisatie meer sociaal vinden en minder vooruitstrevend.

We denken dat het sociale aspect kan voortvloeien uit het feit dat er ‘club’ staat wat bij ons ‘vereniging’ is. Dit geeft een gevoel van openheid en samenhorigheid. Het vooruitstrevende moet volgens ons dan weer inboeten door het lettertype (VAG rounded is een heel oud lettertype) en ook de vanzelfsprekendheid van de naam. We zijn er voor de studie + we zijn een vereniging + dit is bij industrieel design. Er is niet veel vrijheid in de naam en dat kan de magie van een innovatieve organisatie teniet doen.

In de online enquête van de (Oud)bestuursleden en (Oud)commissieleden, wat ik vanaf nu Onderzoek 2 zal noemen, hebben we de vraag letterlijk gesteld.

Hier is zie je dat (Oud)commissieleden iets positiever zijn over de vooruitstrevendheid van Studievereniging i.d maar het verschil is zo minimaal dat we dit niet hoeven mee te nemen.

Deze grafiek vinden wij wel heel interessant. De oranje staaf representeert alle IO-studenten maar ook het logo zonder vooroordeel of kennis over de vereniging zelf. De blauwe lijn zijn actieve leden die veel te maken hebben met de vereniging en dus ook de beoordeling doen van Studievereniging i.d in plaats van hoe het logo er uit ziet. Dat mensen het bijna dubbel zo vooruitstrevend vinden als ze het kennen en er actief zijn vinden wij opmerkelijk. We nemen de resultaten met een korrel zout omdat we weten dat de meeste Actieve leden een hart hebben voor i.d en daarom soms door een roze bril kijken maar dan nog is de discrepantie erg groot.

We kunnen concluderen dat onze naam als logo er minder vooruitstrevend uit ziet dan we daadwerkelijk zijn. Dit nemen we mee in de herziening van de huisstijl.

 

Naast numeriek onderzoek hebben we ook een aantal open vragen gesteld over het karakter en de eigenschappen van onze studievereniging.

1) Hoe leg je aan je ouders uit wat Studievereniging i.d doet?
De meerderheid van de antwoorden heeft te maken met de combinatie van studiegerelateerde zaken en sociale aspecten. “Een vereniging rondom Industrieel Ontwerpen die sociale en studiegerelateerde activiteiten organiseert.”
Er is een deel dat alleen de sociale aspecten van i.d, zoals borrels en feestjes belicht en een deel juist alleen de studiegerelateerde kant.

Bij actieve i.d-Leden zijn de sociale activiteiten de voorbeelden die ze het meest gebruiken om uit te leggen wat Studievereniging i.d doet. Maar ze zijn minstens even trots op de studiegerelateerde activiteiten, de skills die je opdoet bij commissies en de gezelligheid. Daarnaast vindt 10% van de ondervraagde de verbeteringen in het onderwijs heel belangrijk om mee te geven aan hun ouders.

Beide partijen kunnen de kernwaarden van Studievereniging i.d goed uitleggen. Actieve leden zijn iets gedetailleerder maar dat is heel logisch.

2) Wat is het leukste bij Studievereniging i.d?
i.d-Kafee wordt door een meerderheid van 58% gezien als het vetste bij Studievereniging i.d
Uitstapjes en reisjes komen op een tweede plek met 14% van de respondenten.
Over het algemeen vinden actieve leden nog steeds de sociale activiteiten, met als koploper i.d-Kafee, het vetste. Op een verrassende tweede plek staat de ‘open sfeer’, waar ongeveer 20% het mee eens is. Betrokkenen bij de studievereniging hebben dus het gevoel dat de groep heel open staat voor nieuwe mensen en dat dat een key-feature is. Wat daar dan weer een beetje tegenover staat is dat een minder groot deel (10%) de gezelligheid en de cohesie tussen de vereniging heel fijn vindt. Dit is dus meer een exclusief groepsgevoel wat wordt benadrukt. Daarnaast worden ook de mogelijkheden bij commissies genoemd, de enthousiaste mensen en de ruimte.

Zoals je ziet zijn de sociale activiteiten over het algemeen het leukst. Bij de actieve leden wordt de sfeer en gezelligheid als tweede genoemd. Uit de enquête blijkt dus dat niet-actieve leden het op een afgesloten tijd en plek leuk vinden (Kafee, feestjes, reizen) terwijl actieve leden het altijd gezellig vinden. Omdat de vereniging vooral met sociale activiteiten geassocieerd wordt, moet dat ook worden uitgestraald in onze huisstijl en communicatiemiddelen.

3) Wat is het stomste bij Studievereniging i.d?
Allereerst heeft 70% deze vraag niet beantwoord. Maar antwoorden die vaker genoemd zijn:
Onduidelijkheid of onbekendheid, niet altijd heldere communicatie
i.d-Kafee te kort of alleen op woensdag
Geen gratis koffie
Andere interessante antwoorden:
Vooral alleen maar bachelor leden
De voordelen van lidmaatschap zijn niet duidelijk
Intieme clubje sluit inactieve leden uit

Een aantal van deze issues waren ons ook al opgevallen. Erg fijn dat we het nu ook horen vanuit de studenten zelf. Voor ons projectplan zullen we vooral het aspect “onduidelijkheid in de communicatie” meenemen voor de herziening van de communicatiekanalen.

In het algemeen vinden mensen de arrogantie (mensen die zichzelf beter achten door hun functie) en hiërarchie onaangenaam. De ontoegankelijkheid van het hechte clubje wordt als grootste reden hiervoor aangedragen. Ook het gebouw vindt 20% van de mensen nog niet ideaal. Door de bezetting van de commissies tijdens de pauzes krijgt het een gesloten sfeer en ook de aankleding van Kafee is nog niet gezellig. Als laatste noemen ook 2 mensen de uitsluiting van internationale mensen en masterstudenten het grootste probleem.

Het is opvallend dat vooral actieve leden zich storen aan het arrogante en uitsluitende gedrag terwijl deze ook als oorzaak beschouwd kunnen worden. IO-ers in het algemeen vinden de onduidelijkheid weer moeilijk, wat niet eens benoemd wordt door de actieve leden. Beide zijn interessant om mee te nemen in de herziening van de communicatiekanalen.

4) Waarom is je vriend/vriendin geen lid bij Studievereniging i.d?
32% Onwetendheid: Mensen geven aan dat er weinig informatie gecommuniceerd is over wat i.d is en hoe je je kan inschrijven. Eerstejaarsweekend is cruciaal voor kennismaking met i.d, echter wordt er soms gedacht dat dit het enige moment is waar je je kan inschrijven.
29% Geen interesse: Mensen zitten al bij een andere vereniging, of hebben er geen tijd voor. Ze zien geen voordelen in een lidmaatschap/zien er het nut niet van in.

Actief zijn bij een andere vereniging wordt als grootste factor benoemd. Mensen zoeken liever hun sociaal leven buiten de faculteit omdat je overdag al met je studiegenootjes bent. Daarnaast is ook hier weer het probleem dat veel niet-Leden de studievereniging zien als een hecht clubje waar het moeilijk is om in te integreren. Dit i.d-Kliekje schrikt hun dus af en een aantal mensen denken dat dit komt omdat ze niet vanaf het begin erbij zijn geweest (EJW, Kafee) en nu de drempel te hoog is. Er wordt als laatste ook nog terecht opgemerkt dat de voordelen nog te onbekend zijn. Wat heb je er aan om i.d-Lid te zijn behalve commissie doen?

Deze vraag lijkt op vraag 3 over wat er het stomste is aan de studievereniging. Wat ook opvallend is is dat de antwoorden van IO studenten en actieve i.d-Leden erg op elkaar lijken. Vooral onbekendheid en het idee van een cliqueje spelen een rol.

5. Wat zou er op het menu staan?
Meer dan de helft omschrijft eten en drinken wat we al hebben. Hieruit kunnen we concluderen dat de vraag niet goed gesteld is. Daarnaast wordt comfort food het vaakst genoemd, dat geeft een gevoel van thuis zijn weer. Een aantal studenten zou graag koffie zien naast de thee, of meer variatie in ons aanbod.

 

We hebben ook twee vragen gesteld aan IO studenten over karaktereigenschappen. De eerste vraag ging over de “toon” van een huidig bericht van de studievereniging. De resultaten zie je hier links.

We vroegen IO-studenten wat ze vonden van de toon van het volgende bericht*:

“Na het presentatiemoment zal Wissel ALV 1.3 doorgaan. Hier beslissen we samen over het tapperskader, het financieel beleid, het huishoudelijke reglement, etc.”

Dit bericht hebben we gebruikt omdat het het laatst geplaatste bericht is. Het is misschien niet representatief voor alle berichten van Studievereniging i.d maar wel voor degene die over PM’s en ALV’s gaan.

Daarnaast hebben we IO studenten gevraagd wat ze belangrijke karaktereigenschappen vonden van ontwerpers. Dit was een open vraag. In de grafiek zie je antwoorden die vaker voorkomen.

We vinden het belangrijk dat de nieuwe i.d-Huisstijl en communicatiestijl de karaktereigenschappen van de toekomstige ontwerper reflecteert. We zullen deze resultaten meenemen in het maken van de karakterschets.

2.2 Communicatiekanalen

Bij Onderzoek 1 & 2 hebben we de communicatiekanalen bevraagd bij zowel IO studenten als actieve i.d-Leden.

Uit Onderzoek 1 komt naar boven dat er bepaalde kanalen zijn waar mensen veel op zitten maar niks mee krijgen van Studievereniging i.d en dat vinden wij jammer. Er zit bijvoorbeeld meer dan 60% van de ondervraagde op Snapchat, maar slechts 10% ziet ons (zie het figuur “Bereik op platform”). Dat betekent dat maar 17% van de mensen die snapchat heeft ons ziet. Bij Instagram wordt de volle potentie ook niet benut. Misschien is het ook leuk om in de toekomst te kijken naar LinkedIn en Pinterest.

Bij de onderste grafiek vergelijken we de informatie vergaring van IO-studenten en actieve i.d-Leden. Je ziet dat mensen die minder betrokken zijn meer informatie halen uit laagdrempelige kanalen als Instagram, Snapchat en LinkedIn. We hadden niet verwacht dat IO-studenten ook de website vaker zouden gebruiken dan actieve leden. We denken dat het komt omdat de website vooral statische informatie heeft waar iedereen bij kan. Facebook wordt dan weer vaker gebruikt door de tweede groep. Ook opvallend is dat de nieuwsbrief best populair is (vooral onder actieve leden), ook al zijn de statistieken van de nieuwsbrief best laag (ongeveer 50% opent hem)

Daarna hebben we ook gepolst welke soort berichten het populairste zijn. Deze zijn rechtevenredig aan de statistieken die Facebook ons geeft over de populariteit van berichten. Wel zouden we meer kunnen doen met infographics.

 

In deze grafiek zie je welke kanalen het nuttigs waren voor de actieve leden (Onderzoek 2). Wat vooral opvalt is dat Facebook het enige sociale medium is die goed presteert. Verder zijn de “analoge” kanalen (de zuil en de i.d-Balie) ook nog steeds erg populair.

 

Wat vinden Actieve i.d-Leden (Onderzoek 2) nou echt van…

i.d-Zuil
Precies de helft van de mensen is louter positief over de i.d-Zuil, ze vinden het vooral aantrekkelijk en overzichtelijk en een heel goed communicatiemiddel met niet actieve leden door de centrale plek. Ongeveer 16% zegt er niet naar te kijken en 30 % ziet ruimte voor verbetering. Zo is het vaak te rommelig, dit komt door te veel kleine poster in plaats van een paar grote. Ook de informatie-overload is afschrikwekkend en dat gaat weer te paar met irrelevante informatie (zoals oude posters of niet-vakgerelateerde posters).

Facebook
80% is positief over de Facebook. Het is een laagdrempelige manier om in je eigen tijd op de hoogte te blijven van activiteiten. Hier zit misschien een correlatie door de promotie van evenementen en dat Studievereniging i.d hier veelal wordt mee omschreven. Door onze focus te shiften is het misschien interessant om de curve gelijk te trekken over alle dingen die we te bieden hebben. Ongeveer 10% gebruikt (de i.d) Facebook niet, en de rest van de mensen hebben uiteenlopende meningen over hoe het beter kan. De 1 wil meer, de ander minder. Sommige vinden reclame irritant en een ander vindt dat het minder informeel kan. Ik denk daarom dat we op een relatief goed pad zitten qua gebruik van de i.d-Pagina.
Instagram
Het merendeel van oud-besturen en commissieleden gebruikt Instagram niet. Uit de 30% van de mensen die het wel gebruikt is ongeveer twee derde positief en vind het een gezellige uitstraling geven, de overige derde ziet liever een professioneler Studievereniging i.d op social media.

Snapchat
Ook van Snapchat maken oudere i.d-Leden geen gebruik. De rest vindt het grappig en een laagdrempelige manier om zowel Leden als niet-Leden meer te betrekken bij dagelijkse activiteiten. Er wordt door 2 mensen benoemd dat het nutteloos en onprofessioneel is.

Website
30% doet er niks mee (dit zagen we al in de grafiek ‘Uit welk kanaal haal jij het meeste informatie’). De meeste mensen die wel kijken zijn positief. We krijgen wel de opmerking dat er meer actuele informatie op kan naast de evenementen.

Nieuwsbrief
Hier leest ongeveer een vierde hem niet. De rest scrollt er doorheen om up-to-date te blijven. Mensen gaven de tip dat het wekelijks mocht en wat minder zakelijk.

 

2.3 Gewicht van de bekendheid

Omdat we het heel belangrijk vinden dat de veranderingen die we eventueel maken in evenwicht zijn met de vergaarde bekendheid over de jaren heen willen we graag het belang van de huisstijl meten in Onderzoek 1 en 2 en die vergelijken.

In de grafiek hiernaast zie je het overzicht van de herkenning van het lettertype en de kleuren uit Onderzoek 1. We waren verrast dat de elementen zo makkelijk de herkennen waren.

In de onderste grafiek zie je welke i.d-Huisstijl elementen IO studenten herkende. Opvallend is dat de officiële bies veel meer herkend werd dan de duotone bies. Ook de commissie logos zoals Kafee en Acti.d werden minder herkend.

In Onderzoek 2 zien we wat het belang is van de i.d-Huisstijl voor actieve i.d-Leden. In de grafieken hieronder hebben we uitgezet wat de mening is per element van (oud-)bestuursleden ten opzichten van (oud-)commissieleden.

Je ziet over het algemeen dat de mening over de bies heel erg verdeeld is. Ook bij de lettertypes is het niet duidelijk hoe gehecht men hier aan is. Over de naam kunnen we zeggen dat (oud-)bestuursleden hier heel gehecht aan zijn en (oud-)commissieleden ook redelijk gehecht zijn. Bij het logo zijn mensen ook meer geneigd om te zeggen dat ze het willen houden maar de kleuren dan weer niet. Ook over de bies is geen eenduidig antwoord maar deze neigt juist meer naar links.

We kunnen dus concluderen dat men het meest gehecht is aan de naam en het logo. De kleuren en de bies neigen dan weer naar lagere cijfers. De lettertypes zijn heel veel waard voor de (oud-)besturen maar voor de rest van de leden is er geen uitsluitsel.

 

In deze twee illustraties kan je nog een keer zien dat (oud-)besturen over het algemeen meer gehecht zijn aan de elementen van de i.d-Huisstijl. Ze zijn aanzienlijk enthousiaster over het i.d-Logo en de lettertypes. Voor iedereen maken de kleuren niet echt uit en aan de bies is men ook niet echt gehecht. De naam is het enige waar beide partijen van houden met heel hun hart.

3. Inputavond

Tijdens de inputavond op 24 oktober 2017 hebben wij input verzamelt over onze abstracte onderzoeksvragen, namelijk “welk gevoel geeft het huidige Studievereniging i.d?”, “Wie is de ontwerpstudent in de toekomst?”, en “Wat voor rol moet Studievereniging i.d spelen in het leven van de toekomstige ontwerpstudent?”. Om deze vragen te beantwoorden hebben we een case bedacht voor de inputavond. Een case duurde 45 minuten en bestond uit twee stellingen (die zich richtte op de eerste twee onderzoeksvragen) en een creatieve eindopdracht. Drie groepen van 4-7 studenten hebben meegedaan aan de case.

Stelling 1: Bij Studievereniging i.d voelt elke IO’er zich thuis

Argumenten voor
Je kent er veel mensen en hebt vrienden bij i.d
Sinds de verbouwing is i.d opener en makkelijker toegankelijk
Bij de Quooker kun je een kopje thee halen
Bij de i.d-Balie is er een plek voor je, daardoor voel je je welkom
Je kunt gitaar spelen als je geen inspiratie hebt
Eerstejaars worden meegesleurd naar i.d-Kafee door hun studio of mentoren
Door mond op mond reclame ben je op de hoogte wat er te doen is op i.d
Er is een open sfeer bij i.d
Je hebt geen verplichtingen bij i.d
Het maakt bij i.d niet uit als je een andere studie doet. Kafee is open en je kunt iedereen meenemen.
Een moderne vereniging is niet zo corporaal. Commissies hebben geen ontgroening.
Alles kan bij i.d Het is lekker speels door de voetbaltafel, banken en zitzakken.

 

Argumenten tegen
Je moet extravert zijn
Sommige IO’ers besteden meer tijd aan andere studentenverenigingen in Delft (x2)
Als er iemand achter de balie zit voel je je bekeken
De mensen bij i.d voelen als een groepje of clique, waar het moeilijk is om bij te horen. Bij Kafee is er altijd de zelfde groep. (x2)
Als eerstejaars: “iedereen is ouder en ze weten meer dan ik”. Het heeft een image van oude en actieve leden. (x2)
Het verschilt erg per jaarlaag: masterstudenten voelen zich minder thuis. Het voelt alsof i.d meer gefocust is op bachelor studenten (x2)
Je kan niet lekker werken op i.d (x2)
Kost moeite om je vrienden naar i.d te sleuren
Als je geen vrienden hebt voel je je niet welkom
I.d komt soms over als intimiderend. De bier estafette gaf een persoon een intimiderend gevoel over de studievereniging. (x2)
Mensen gaan niet naar i.d door onwetendheidAls je langs i.d-Kafee loopt is het te laat, dan is het feestje al aan en voel je je niet uitgenodigd

Kafee is alleen op woensdag

Oplossing:
Laten zien dat je er open voor staat en minder cliquerige groepjes
EJW, OWee en Studio mentoren meer inzetten om eerstejaars te betrekken bij i.d
Mensen naar Kafee lokken voor dat ze IO verlaten (bijv. Een lamp die “aan” is op de zuil)
De situatie is al erg verbeterd: vroeger moest je door het bestuurshok om naar i.d te gaan

 

Stelling 2: In de toekomst zijn industrieel ontwerpers niet meer nodig 

Argumenten voor
De rol van IO’ers verandert, omdat producten meer richting service design gaan.
Door digitalisering worden producten meer digitaal en complex. (2x)
IT is de toekomst. Vakken als software en programmeren zullen worden toegevoegd.
Handwerk zal wegvallen, er worden steeds minder prototypes gemaakt
Artifical Intellegince ontwikkelt zich snel door (2x)
Pas als de gehele mens niet meer nodig is zijn IO’ers de laatste die niet meer nodig zijn.
De IO bachelor representeert maar een master richting.
Ontwerpers gaan zich meer bezighouden met sustainability.
Zijn er zoveel nieuwe producten wel nodig?
Blijft IO een technische studie?
Network design is de volgende fase voor IO, maar wat komt daarna?

Argumenten tegen
Er blijft altijd interactie met de gebruiker, dus IO’ers blijven nodig. Dit vinden mensen belangrijk.
Veel bedrijven weten nog niet wat we kunnen, dus we zijn juist meer nodig. Meer design thinking in bedrijven (2x)
Er zijn altijd mensen nodig die vakgebieden met elkaar kunnen verbinden. De ontwerper is een soort “spin in het web” en worden meer projectleiders (2x)
Ontwerpers begrijpen de markt.
Het soort producten verandert, maar verdwijnt niet. (2x)
Ook al heb een service of digitaal heb je vaak toch nog wel een product er naast.
Alles kan altijd beter
Sommige bedrijven worden “anti-digitaal” en weer meer menselijk
Een idee pitchen is makkelijker met prototypes
“Probeer creativiteit maar te digitaliseren”
De creative mind is nodig om met het “unexpected” om te gaan
Ontwerpers moeten vertaalslag blijven maken.

 

Conclusie

Twee beelden van toekomstige ontwerper:
Helemaal leip debiel, heel veel ideeën bedenken, “maximize creativity”
Juist bedachtzaam en moreel
Grafieken: Ontwerpers zijn steeds meer nodig als er een maatschappelijke crisis is (zoals nu bijna). Als er weer rust is zijn ze weer minder nodig enzovoort…

Belangrijkste eigenschappen van de toekomstige ontwerper:
Communiceren
Schakel tussen vakgebieden
Beargumenteren & overtuigen

Eindopdracht: Hoe zou het toekomstige Studievereniging i.d eruitzien als persoon?
In de laatste opdracht vroegen we deelnemers om het toekomstige i.d uit te beelden als persoon. We hadden drie kartonnen mensen gemaakt, een voor elke groep, die ze konden beplakken met tijdschriftplaatjes en op konden schrijven. 

Mannetje 1
De eerste groep heeft een i.d gemaakt die verschillende dingen bied aan de ontwerpers van morgen. Allereerst is dit een warm i.d: het is een plek waar je even zonder scherm een kopje koffie kan drinken en een plek waar je je verbonden voelt met anderen. Dit i.d is erg behulpzaam voor i.d’ers in nood. Voel je je niet zo lekker of gaat het niet goed met studie, i.d is een “studieadviseur van eigen leeftijd” die altijd voor je klaar staat met een luisterende oor. Dit i.d is bezig met belangrijke vraagstukken zoals klimaatverandering en speelt hier ook een leidende rol in. Ook helpt dit i.d hun leden met hun toekomst: door ze uit te dagen en ze te verbinden met het vakgebied–in i.d liggen er overal ontwerpboeken en tijdschriften.

Mannetje 2
De toekomstige IO’ers zullen van alle markten thuis moeten zijn. Met veel inhoud en kennis van verschillende aspecten zal “connecting the dots” belangrijk worden. Als een spin in het web van innovatieprocessen. Vooruitstrevend en altijd bereid om iets op een andere manier te doen, opnieuw uit te vinden blijft de IO’er innovatief. Een beetje rebels en niet bang om iets uit te proberen. Mensgerichtheid zal niet uit het oog verloren worden en misschien nog zelfs belangrijker worden. Ook het milieu aspect van ontwerpen wordt belangrijker in de toekomst. Er zal dringend meer gedaan moeten worden aan “groen” ontwerpen. Studievereniging i.d zal mee moeten veranderen met de IO’ers. Een plek waar dingen mogelijk zijn en waar je gestimuleerd wordt om iets nieuws te proberen.

Mannetje 3
Mannetje 3 is allereerst een rustig, bedachtzaam, en bewust i.d. Met een groen en bedachtzaam hart, biedt dit i.d een chill-plek voor haar leden om na te denken, bijvoorbeeld over hoe je “om kan gaan met leegte”. Dit i.d is een van je beste vrienden die je altijd wilt knuffelen en houd van filosofische discussies. Hij is je rots in de branding. Hij is open en flexibel voor nieuwe ideeen en wil een kleurrijk leven leiden. Hij gaat mee met de tijd, maar ook al heeft ie inmiddels een elektronisce chip in z’n hoofd en chatbots op z’n website, blijft hij bewust van de mens. Dit i.d heeft een groot netwerk en wil IO’ers met elkaar verbinden.

4. Wat nu?

 

Dit is het volledige karakter van Studievereniging i.d op dit moment. Dit komt niet overeen met de huisstijl of communicatie. Daarom willen we graag verschillende onderdelen aanpassen.

 

De naam is nu Studievereniging i.d en wordt ook overal zo gebruikt. We willen graag een simpele en uitnodigende naam voor dagelijks gebruik. Daarom willen we overgaan naar kortweg ‘i.d’ met als officiële naam nog steeds Studievereniging i.d voor professionele doeleindes. Dit is net als DSBG Stylos of DSRV Laga. We willen ook definiëren waar i.d nou eigenlijk voor staat.

 

Over het logo willen we graag nog even nadenken met een professional. We denken dat het achterhaald is omdat de betekenis niet meer toepasbaar is op ons huidig vakgebied. Wat de precieze uitwerking zal zijn volgt nog maar we denken dat het waardevoller is om een nieuw logo te ontwerpen.

 

VAG Rounded heeft een leuke betekenis maar die is achterhaald en ongeliefd dus we moeten op zoek naar een aansluitend, beter lettertype. Futura is momenteel heel onhandig in gebruik en er is nooit echt onderzoek gedaan naar de meerwaarde. We gaan nu dus kijken naar alternatieven én Futura opnieuw onder de loep nemen. Op basis daarvan maken we een keuze.

 

De bies zoals hij nu is gaat sowieso weg. We denken dat het heel handig is om een rode draad te hebben tussen verschillende commissies binnen i.d en denken nog steeds aan een tweesplitsing tussen officiële meldingen en casual posters. Het idee van de bies blijft dus maar de uitwerking krijgt een volledig nieuwe invulling.

De kleuren zijn niet erg geliefd en we denken dat het gebruik hiervan ook redelijk achterhaald is aangezien elk bestuur z’n eigen kleur liever laat zien. We gaan hier dus een lijn in trekken maar zien de meerwaarde van kleuren nog niet in. Hierbij zal ook de mening van de professional een heel grote rol spelen.

 

5. Conclusie

We hebben de afgelopen periode veel nuttige dingen geleerd over hoe mensen denken over het merk ‘Studievereniging i.d’ en denken dat we dankzij dit onderzoek ook een goed onderbouwde nieuwe huisstijl kunnen creëren en het communicatiebeleid goed neerschrijven. Als er nog input is horen we dat graag! Je kan altijd een mailtje sturen naar publiciteit-svid@tudelft.nl