ID

Algemene voorwaarden – Lidmaatschap Studievereniging ID

1 Identiteit vereniging

 1. Studievereniging ID is de studievereniging van de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Opgericht op 15 juni 1973 te Delft en gevestigd op Landbergstraat 15, 2628 CE, Delft.

 

2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het lidmaatschap van Studievereniging ID, gevestigd te Delft.

 

3 Lidmaatschap

 1. Aan het lidmaatschap van Studievereniging ID is een jaarlijkse bijdrage verbonden. De hoogte van die bijdrage is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het lidmaatschap is gedurende de periode dat het lid ingeschreven staat bij de studie Industrieel Ontwerpen in Delft. Het lidmaatschap kan door het lid schriftelijk of door middel van een e-mail aan Studievereniging ID beëindigd worden indien het lid dat wenst.
 2. Indien een lid zijn lidmaatschap wenst te beëindigen, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 paragraaf 1 genoemde bedrag plaatsvinden.
 3. Indien een lid wordt geroyeerd, zal er geen restitutie van het bij artikel 3 paragraaf 1 genoemde bedrag plaatsvinden.
 4. Het lid dient zicht te houden aan de voorwaarden zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging ID.

 

4 Privacy

 1. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid ermee akkoord dat Studievereniging ID zijn of haar gegevens gebruikt voor het promoten van haar eigen activiteiten.
 2. Bij het aangaan van het lidmaatschap gaat het lid ermee akkoord dat Studievereniging ID haar op de hoogte stelt van evenementen van derde partijen per e-mail. Als het lid dat niet wenst kan het lid dat aangeven en zal het lid geen e-mail meer ontvangen.
 3. Het lid gaat ermee akkoord dat zijn of haar naam, e-mailadres, telefoonnummer en foto worden getoond op een deel van de site dat alleen door leden van Studievereniging ID bezocht kan worden.
 4. Gegevens zullen door Studievereniging ID niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming voor is gegeven door het lid, of dit noodzakelijk is voor deelname aan een activiteit zoals gewenst door het lid.
 5. Tijdens activiteiten van Studievereniging ID kunnen beeld- of geluidsopnamen worden gemaakt. Door deel te nemen aan de activiteit stemt de deelnemer in met het maken van deze opnames en met de reproductie en verspreiding ervan op de Studievereniging ID site, Studievereniging ID Facebook of andere media. Studievereniging ID zal dit materiaal verwijderen als het desbetreffende lid hier om vraagt.

 

5 Aansprakelijkheid

 1. Studievereniging ID is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van Studievereniging ID.
 2. Studievereniging ID stelt zich in geen enkel geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, resulterend uit de datum of tijd van levering van goederen en/of diensten.
 3. Bezoekers van activiteiten van Studievereniging ID doen dit op eigen risico. Studievereniging ID aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van (leden, commissieleden of bestuursleden van) Studievereniging ID, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 4. Studievereniging ID kan aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, diefstal en/of schade, van welke aard ook, van eigendom van deelnemers aan activiteiten of gebruikers van diensten van Studievereniging ID wanneer dit binnen de aansprakelijkheidsverzekering van de studievereniging valt. De voorwaarden van deze verzekering zijn op te vragen bij het bestuur van de studievereniging.

 

6 Wijzigingen

 1. Studievereniging ID behoudt zich het recht, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzingen en correcties door te voeren aan de algemene voorwaarden, op het moment dat dit nodig geacht wordt. Er zal van elke wijziging een mededeling worden gedaan in de Algemene Ledenvergadering.

 

7 Alcohol, Drugs en wapens

 1. Bij activiteiten van Studievereniging ID is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van alcohol houdende dranken verboden voor personen onder de 18 jaar. Het bestuur van Studievereniging ID behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van alcoholhoudende dranken bij een persoon onder de 18 jaar, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
 2. Studievereniging ID hanteert een streng drugsbeleid. Bij activiteiten van Studievereniging ID is het nuttigen en/of het in het bezit hebben van (party)drugs niet toegestaan. Het bestuur van Studievereniging ID behoudt zich het recht om bij verdenking van het bezit en/of gebruik van (party)drugs, de betreffende deelnemer(s) te weigeren/verwijderen van de activiteit en eventueel (tijdelijk) te ontzetten van het lidmaatschap in de vorm van een schorsing of royement.
 3. Bij activiteiten van Studievereniging ID is het verboden om wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden in het bezit te hebben. Bij verdenking of constatering zult u worden overgedragen aan de politie. Bij verdenking of constatering van het bezit van wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden kan het bestuur besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement.

 

8 Overig

 1. Deelnemers aan activiteiten zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van de organiserende commissie(s) en van het bestuur te allen tijde op te volgen.
 2. Het bestuur kan bij overtreding van deze regeling, bepaald in artikel 8, paragraaf 1, besluiten tot verwijdering van activiteit, weigering van toekomstige activiteiten of royement.
 3. Eventuele kosten voor het verwijderen van de deelnemer zullen voor rekening van de deelnemer zelf komen.
 4. Deze algemene voorwaarden dienen gezien te worden als uitbereiding op de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Studievereniging ID, welke in alle gevallen als leidend gezien dienen te worden. Deze documenten kunnen desgewenst worden ingezien bij het bestuur van de studievereniging.